Animacja Społeczności Lokalnych


Szkoła przygotowuje pracowników samorządów lokalnych, domów i ośrodków kultury, stowarzyszeń fundacji i mediów. W ciągu dwóch lat nauki w Studium absolwenci zdobywają: umiejętność integrowania środowisk oraz tworzenia więzi międzyludzkich, umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów, znajomość zasad, celów i technik pobudzania aktywności społecznej, umiejętność autoprezentacji i autokreacji, wiedzę o marketingowym zarządzaniu instytucjami kultury, sprawnego posługiwania się warsztatem diagnostycznym.
Ponadto w ramach praktyk i doskonalenia warsztatu pracy uczniowie naszej szkoły biorą udział oraz organizują liczne imprezy na rzecz środowisk lokalnych. Są to festyny, pikniki, imprezy andrzejkowe, mikołajkowe i karnawałowe. Słuchacze kierunku Animacja Społeczności Lokalnych współpracują z przedszkolami, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, warsztatami terapii zajęciowej, domami pomocy społecznej oraz cenionymi ośrodkami kultury.


 

Nauka na kierunku Animacja Społeczności Lokalnych obejmuje przedmioty specjalistyczne:

 
 • edukacja środowiska
 • animacja zespołów zadaniowych
 • poznawanie środowiska lokalnego
 • podstawy organizacji i kierowania zespołami
 • zarządzanie marketingowe
 • animacja grupy metodą zabawy

Predyspozycje zawodowe

 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność myślenia i działania
 • zmysł organizacyjny
 • operatywność, samodzielność i zdecydowanie w działaniu
 • gotowość do współdziałania z innymi
 • otwartość, życzliwość, umiejętność słuchania innych
 • postawa twórcza
   

Kwalifikacje jakie uzyskuje nasz absolwent

 • umiejętność integrowania środowisk oraz tworzenia więzi międzyludzkich
 • umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • sprawne posługiwanie się warsztatem diagnostycznym
 • znajomość zasad, celów, metod i technik pobudzania aktywności społecznej
 • umiejętność autoprezentacji i autokracji
 • wiedza o marketingowym zarządzaniu instytucjami kultury

 

Rynek pracy

 • samorządy lokalne
 • stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe
 • domy i ośrodki kultury
 • domy parafialne i wspólnoty wyznaniowe
 • lokalne media (prasa, radio, TV)
 • instytucje opiekuńcze i wychowawcze
 • polonijne ośrodki kulturalne i środowiska mniejszości narodowych