Animator kultury regionalnej

Charakterystyka zawodu:

Nowatorski, z ogromnym potencjałem zawód przyszłości pozwalający rozpoznawać, popularyzować, udostępniać oraz pielęgnować żywą kulturę ludową i tradycyjną. Wpisujący się w potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie środowiska lokalnego.

Animator kultury regionalnej to lokalny lider kreujący relacje między ludźmi, co prowadzić ma do budowania lokalnej tożsamości, wzmacniania poczucia wspólnoty, kultywowania tradycji regionalnych. To profesjonalista zajmujący się dziedzictwem kulturowym na wielu płaszczyznach i obszarach, chroniący i przekazujący tradycję w formach atrakcyjnych na miarę XXI wieku.

Wybrane przedmioty:

 • warsztaty rękodzielnicze,
 • obrzędowość polska,
 • wielokulturowość regionalna,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechnianie kultury ludowej.

Predyspozycje zawodowe:

 • umiejętność współpracy z innymi,
 • otwartość,
 • operatywność,
 • kreatywność,
 • wielofunkcjonalność,
 • umiejętność planowania działań swoich i innych,
 • postawa twórcza.

Kwalifikacje absolwenta:

 • potrafi wykorzystywać i promować materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe,
 • potrafi przygotować, zorganizować i przeprowadzić warsztaty rękodzielnicze,
 • potrafi pobudzać do działania, wzmacniać poczucie wspólnoty w budowaniu lokalnej tożsamości,
 • potrafi realizować zadania związane z pielęgnowaniem i upowszechnianiem kultury regionalnej,
 • jest gotów do wyzwalania aktywności swojej i innych z uwzględnieniem specyfiki oraz odrębności kulturowej,
 • jest gotów do przyjmowania określonych ról w rozpoznawaniu i przekazywaniu tradycji.

Rynek pracy:

 • stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania,
 • samorządy lokalne,
 • domy i ośrodki kultury,
 • placówki edukacyjne i opiekuńcze.