Sylwetka absolwenta

<ul> <li class="wyjustowany">Animator kultury powinien dysponować zintegrowaną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturoznawczą. Wiedza ta pozwala zrozumieć procesy wychowania i kształcenia (osobistego rozwoju, wrastania jednostki w&nbsp;społeczeństwo i kulturę, zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturową lokalną i globalną), procesy i zjawiska zachodzące w grupach, społecznościach lokalnych stanowiących kontekst rozwoju jednostki, związki kultury z&nbsp;wychowaniem, twórczość, tożsamość kulturową. Istotna jest też znajomość instytucji, podstaw prawnych i ekonomicznych działalności kulturalnej, teorii zarządzania, polityki kulturalnej.</li> </ul> <ul> <li>Animator kultury powinien być aktywnym uczestnikiem kultury, a zarazem wnikliwym obserwatorem życia publicznego. Zdobyte podczas nauki w naszaj szkole umiejętności powinny umożliwić mu twórcze rozwijanie własnego warsztatu zawodowego, także w oparciu o osobiste doświadczenia. </li> </ul> <ul> <li>Animator kultury powinien posiadać umiejętności i&nbsp;sprawności w zakresie: diagnozowania potrzeb, zainteresowań i predyspozycji jednostki (warunki i możliwości animacji grupy i środowiska lokalnego), projektowania działalności kulturalnej, a także wyzwalania postaw twórczych i&nbsp;stymulowanie działań uczestników, funkcjonowania w instytucjach samorządowych i pozarządowych, organizacji i kierowania zespołami, współpracy, koordynacji.</li> </ul> <ul> <li>Animatora kultury powinna cechować: odpowiedzialność za uczestników animacji, otwartość i wrażliwość wobec uczestników, rozumienie i wczuwanie się w&nbsp;ich życiowe sytuacje i problemy, postawa zrozumienia, wsparcia, pomocy, tolerancja wobec poglądów, postaw, upodobań, preferowanie wspólnotowego charakteru życia, własne działania. </li> </ul> <ul> <li class="wyjustowany">Absolwent Studium przygotowywany jest do pełnienia funkcji zawodowych, które polegają na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, którego istotą jest animowanie aktywności jednostek i zbiorowości, wywoływanie pozytywnych zmian zachowań, dążenie do poprawy relacji międzyludzkich, samoorganizacji lokalnych środowisk, wspólnotowych form życia. Animator kultury – absolwent Studium może podjąć pracę w&nbsp;instytucjach zajmujących się oświatą, kulturą, pomocą społeczną, poradnictwem pedagogicznym.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>